SUSISIEKITE SU MUMIS

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacija
El. p.: lratca10@gmail.com
Tel.: +370 41 520002

NAUJIENOS

AR ŽEMINAMAS VERSLO ĮVAIZDIS NEATSAKINGAI TVARKANT ATLIEKAS

Nuolat vyksta diskusija apie verslo skaidrumą ir jo dalies sričių (teikiamų paslaugų) prasmingumą. Ypatingo dėmesio susilaukia atliekų tvarkymas tiek plačiąjame pasaulyje, o mums svarbiausia – Lietuvoje.

Aktualiausia tema šiandieną „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra – biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemų susikūrimas“.

Įsisavinome Europos Sąjungos skirtas dešimtis – šimtus milijonų eurų su 15 procentų atliekų turėtojų lėšomis, už kurias šalyje pastatyta 10 mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginių.

Marijampolės regione pastatyta MBA įrenginių sistema už 10,2 mln eurų, tačiau pagal tuometinio aplinkos ministro Valentino Mazuronio 2013 metų vasario 28 d. įsakymą Nr. D1-157 savivaldybių sukurti regioniniai atliekų tvarkymo centrai negali būti naujai pastatytos infrastruktūros operatoriais. Nuo 2013 m. kovo 4 d. infrastruktūros statybos darbų ir operatoriaus paslaugų viešieji pirkimai privalėjo būti vykdomi vienu pirkimu, t. y. atliekų turėtojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), investavę į įrenginių pastatymą, prarado teisę juos eksploatuoti.

Marijampolėje (ir Šiauliuose) statybą, o tuo pačiu ir įrenginių eksploatavimą, laimėjo UAB „NEG Recycling“. Sutartyje ši įmonė įsipareigojo atrinkti iš atliekų 10 procentų antrinių žaliavų, gaminti kietąjį atgautąjį kurą (KAK), kurio kokybė pagal sutarties III sk. Techninės specifikacijos „Užsakovo reikalavimai“ 3.3.2. punkte apibrėžta „Visos procedūros vertinant kietojo atgautojo kuro kokybę taikomos pagal standartą LST CEN /TS 15357:2011“.

Labiausiai tikėtina, kad dėl savo savanaudiškumo, neveiklumo ir aplaidumo UAB „NEG Recycling“ nevykdo savo sutarties su UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centru įsipareigojimų, pažeidžia viešąjį interesą iš degių  atliekų (kodas 19 12 10, savybės  apibrėžtos aplinkos ministerijos atliekų tvarkymo taisyklėse), negamina KAK, apibrėžto aplinkos ministro 2013 m sausio 23 d. įsakyme Nr. D1-59. Aplinkos ministerija šių metų rugsėjį dar kartą patvirtino, kad tapatinti  valstybiniu standartu aprašyto produkto KAK su degiomis atliekomis su kodu 19 12 10 nėra jokio pagrindo.

Sutarties 5.1 punkte operatorius yra įsipareigojęs: "Operatorius savo jėgomis, rizika ir  sąskaita privalo pasirūpinti bet kokia papildoma įranga, mechanizmais, prietaisais, įrankiais ir kitomis priemonėmis ar daiktais, reikalingais MBA įrenginių eksploatavimui, priežiūrai bei kitų, jo pagal Sutartį prisiimtų, įsipareigojimų, vykdymui. Tokiu papildoma įranga, mechanizmai, prietaisai, įrankiai ir kitos priemonės nuosavybės teise priklauso Operatoriui, negali būti įskaičiuojama į pasiūlymo vertę ir turi būti įsigytos Operatoriaus lėšomis“. Taip UAB „NEG Recycling“ yra įsipareigojęs įsigyti įrangą KAK gaminti.

Tai, kad KAK Marijampolės MBA įrenginiuose nėra gaminamas, patvirtina ir faktas, kad iki šiol  MBA operatorius Aplinkos ministerijai nėra pateikęs ataskaitos apie jo gamybą, nors pagal aplinkos ministro minėtą įsakymą visi KAK gamintojai tokias ataskaitas privalo pateikti.

Iš Lietuvos Energetikos instituto - vienintelio Lietuvoje turinčio licencijas atitinkamiems tyrimams - esame gavę raštą, kuriame  tvirtinama, kad energetikos ekspertai negali pateikti apibendrinančios informacijos apie Marijampolės MBA produkciją, nes pagal galiojančius reikalavimus ir metodiką dėl KAK gamybos (produkcijos sertifikavimas) į juos iš Marijampolės MBA niekas nesikreipė.

2017 metais rugsėjo mėnesį Utenos RAAD nubaudė UAB „NEG Recycling“ už Marijampolės MBA netinkamai laikomas degiąsias atliekas patalpose ir teritorijoje. Tačiau  ta bauda būtų negalima, jeigu Marijampolės MBA gamintų KAK - pagal Europos parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2008(98)/ES pagaminus produktą iš atliekų būtų panaikintas atliekų statusas, nes produktui būtų suteiktas standartas. O produkto sandėliavimui netaikomi aplinkosauginiai reikalavimai, kurie taikomi atliekoms. UAB „NEG Recycling“ nei karto nesikreipė dėl galimybės sandėliuoti sąvartyne jiems priklausančias atliekas (kodas 19 12 10).

Pagal skleidžiamą viešojoje erdvėje informaciją UAB „NEG Recycling“, būdama įtakingų verslo įmonių užnugaryje, pasitelkia įvairiausias priemones platinti netikslią, nepilną, klaidinančią informaciją. Aplaidus UAB „NEG Recycling“ sutarties su UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centru nevykdymas kelia grėsmę papildomai apmokestinti atliekų turėtojus, nes už mišrių komunalinių atliekų apdorojimą MBA įrenginiuose jau sumokėdami po 20 Eur/t operatoriui, dar kartą būtume priversti mokėti už degiųjų atliekų tvarkymą, kurių nesutvarko UAB „NEG Recycling“.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras pagal sutartinius įsipareigojimus gindamas viešąjį juridinių ir fizinių asmenų interesą, ėmėsi apsaugos priemonių: pateikė pretenziją dėl to, kad UAB „NEG Recycling“ vėlavo užbaigti įrenginių statybas ir už tai pareikalavo netesybų; kreipėsi į draudimo bendrovę dėl draudiminės  išmokos, kuri numatyta, jeigu operatorius nevykdo sutartinių įsipareigojimų, pareikalavo ištaisyti statybinį broką, pradėjo skaičiuoti baudas dėl nustatytų pažeidimų tęstinumo.

UAB „NEG Recycling“ veiksmai siekiant nepagrįsto pelno ir savigynos metodai kelia abejonių dėl verslo skaidrumo, atsakingumo, viešojo intereso atstovavimo.

Prieš pradedant įrenginių panaudojimą UAB „NEG Recycling“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos agentūrą su paraiška gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui gauti. Jie tiesos neatitinkančia informacija vienoje iš paraiškos dalių pateisinant sąmatą nurodė, kad gaus pajamas parduodami KAK, o degiąją frakciją 19 12 10, apie 7300 tonų, nemokamai išsiveš UAB „Fortum Klaipėda“ (atliekas deginanti įmonė), tai ir patvirtina TIPK leidimas Nr. M.3-5/2015, išduotas aplinkos apsaugos agentūroje 2015 metų gruodžio 23 d.

Tačiau UAB „Fortum Klaipėda“, atsakydami į mūsų užklausą, savo raštu 2017-09-26 Nr. SKL-1775 tai paneigė, nurodydama, kad nėra sudariusi sutarties su UAB „NEG Recycling“ dėl atliekų priėmimo utilizavimui (deginimui) ir negali priimti degiųjų atliekų (kodas 19 12 10) iš MBA įrenginių teritorijos, o jų utilizavimas šiandien kainuoja nuo 30 iki 40 eurų už toną.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro nuomone, UAB „NEG Recycling“ veikla eksploatuojant MBA įrenginius Marijampolėje, Uosinės kaime, siekiant pagrįsti pajamas nevykdant įsipareigojimų, pažeidžia viešąjį interesą ir menkina solidaus verslo įvaizdį. Tokie faktai sukuria galimos korupcijos įvaizdį, sukelia realią grėsmę fiziniams ir juridiniams asmenims dėl pakartotinio apmokestinimo utilizuojant atliekas, kurių kodas 19 12 10.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro informacija